ประเด็นสุขภาวะ:

  • เด็ก / เยาวชน
  • ผู้สูงอายุ
  • กลุ่มเปราะบาง
  • สิ่งแวดล้อม
  • อาหาร
  • ยาสูบ
  • แอลกอฮอล์

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”

. วันที่ 2 มีนาคม 2562 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”...

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม ....

ปฏิญญา “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” การรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ด้วยปฏิบัติการ 5 วิถีปลอดบุหรี่โดยชุมชนท้องถิ่น

ปฏิญญา “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” การรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ด้วยปฏิบัติการ 5 วิถีปลอดบุหรี่โดยชุมชนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่