พัฒนาชุมชนด้วยกิจกรรม 4 สร้าง 1 พัฒนา “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า”
.
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้จัดกิจกรรม 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า ขึ้นเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน ผ่านการปฏิบัติตามหลัก 4 สร้าง 1 พัฒนา
.
จากการดำเนินกิจกรรม 4 สร้าง 1 พัฒนา อันได้แก่ การสร้างต้นแบบ การสร้างเส้นทางปลอดภัย การสร้างนวัตกรรมช่วยเลิกโดยชุมชน การสร้างกฎกติกา มาตรการทางสังคม และการพัฒนา 4 องค์กรหลัก ในพื้นที่ชุมชน ทำให้เกิดผลดังนี้
.
มีบุคคลที่สนใจลงชื่อร่วมงดเหล้าโดยใช้วันเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้น เกิดบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้า มีเครือข่ายในการทำงานรณรงค์การลดอุบัติเหตุจราจร และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สถิติการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจราจรลดลง มีฐานข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุคคลที่ต้องการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ก็มีสถานที่ที่ให้การช่วยเหลือ ทั้งยังสามารถลดการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ได้จริง
.
#1ตำบล100คนงดเหล้า
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส