ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบผ่านมาตรการ ‘4 สร้าง 1 พัฒนา’ ในกิจกรรม “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า”
.
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาพวะชุมชน ได้รายงานกระบวนการจัดกิจกรรมภายใต้แนวทางขับเคลื่อน ‘ลดเมา…เพิ่มสุข 4 สร้าง 1 พัฒนา ประจำปี 2562’ บนเวทีการจัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เพื่อกระตุ้นให้เกิดชุมชนต้นแบบในการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนในชุมชน และลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ขณะมึนเมาในพื้นที่ชุมชน
.
จากการดำเนินกิจกรรม “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ผ่านการปฏิบัติตามหลักการ ‘4 สร้าง 1 พัฒนา’ ประกอบไปด้วย การสร้างต้นแบบ การสร้างเส้นทางปลอดภัย การสร้างระบบช่วยเลิกโดยชุมชน การสร้างกฎกติกา มาตรการทางสังคม การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนา 4 องค์กรหลัก อันได้แก่ ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน และกลุ่มองค์กรชุมชน ร่วมสร้างชุมชนลดเมาเพิ่มสุข ทำให้เกิดผลการดำเนินงานดังนี้
.
มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าโดยใช้ช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยมีผู้นำท้องถิ่นและองค์กรต้นแบบ เป็นแกนนำหลัก เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน
.
มีเครือข่ายในการทำงานรณรงค์การลดอุบัติเหตุจราจร ด้วยการสร้างมาตรการควบคุมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน พบว่ามีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทั้ง มีการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมลดเมาเพิ่มสุข ควบคู่ไปกับ 4 องค์กรหลักของภาคีด้านสุขภาวะ เพื่อทำให้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และผู้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
.
โดยภายในงานมีการประกาศรายชื่อ ‘สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น’ ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า สุดยอดคนต้นแบบ และสุดยอดชุมชนต้นแบบ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนต่อไป อีกทั้ง มีการประกาศสัตยาบัน ‘สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ’ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งสิ้น 200 อปท. และผู้เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมในการประกาศสัตยาบันครั้งนี้ด้วย
.
ที่มารูปภาพ : Aranong Thongtaerungwiset
.
#1ตำบล100คนงดเหล้า
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส