มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้นแบบชุมชนอุดมสุขภาวะ
.
“ชุมชนปริก นับเป็นสังคมสุขภาวะที่มีครบทุกมิติ ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตรงไปตรง
มาที่สุด”
.
ประสบการณ์ที่ยืนยาวจนทำให้ชุมชนขับเคลื่อนอย่างมีพลัง เทศบาลตำบลปริกในวันนี้ จึงมีความ
พร้อมที่จะเป็นสถานที่เรียนรู้ ภายใต้ชื่อ ‘มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ เปิดการเรียนการ
สอน บ่มเพาะ สร้างประสบการณ์ให้กับผู้คนที่อยากจะเห็นชุมชนของตนมีสุขภาวะที่ดี
.
ยุทธศาสตร์สำคัญในการเติบโตอย่างรอบด้านของปริก คือ การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะในพื้น
ที่ โดยเสริมศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน รวมทั้งองค์กรศาสนา ให้มีสมรรถภาพในการดำเนินงานเพื่อแก้
ปัญหาให้คนในชุมชน
นอกจากนี้ ปริกยังอาศัยกลไกชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
โดยเฉพาะกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคและประเทศ
.
ชุมชนปริกได้หยิบเอาประสบการณ์ท้องถิ่นมาเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญา สร้างเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมที่ผู้เรียนสามารถสร้างสมรรถนะได้จากการเรียนรู้ ผ่านปฏิบัติการจริง โดยเฉพาะบทเรียน 7
สังคมของชุมชนท้องถิ่นปริก อันได้แก่
.
1. สังคมรักษ์โลก คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพและสามารถรับ
มือกับภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สังคมไม่เดือดร้อน เป็นการส่งเสริมการทำมาหากินมีอาชีพเสริม มีรายได้เสริม
3. สังคมสวัสดิการ การหนุนเสริมให้กลุ่ม องค์กร สถาบันการเงินต่าง ๆ ร่วมกันระดมเงิน แรง และ
ทรัพยากร มาจัดสวัสดิการและให้การช่วยเหลือ
4. สังคมคนดี ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะให้คนในชุมชนเป็นคนดี มีแนวทางปฏิบัติดีต่อกัน
ตามหลักการทางศาสนา
5. สังคมปรับตัว การสร้างความพร้อมและปรับตัวได้ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6. สังคมเอื้ออาทร สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เจ็บป่วย มีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้รับ
การช่วยเหลือดูแลที่มีประสิทธิภาพ
7. สังคมสันติสุข ส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

.

สังคม 7 ด้านที่เกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชนปริก คือจุดเริ่มต้นสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
ชุมชนที่ผู้คนให้ความช่วยเหลือกัน มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และผู้นำชุมชนที่ทำงานอย่าง
หนัก ด้วยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุข สร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน คือเหตุผลที่สร้างให้เทศกาล
ตำบล กลายเป็นชุมชนตัวอย่างของเรา

.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส