9 ม.ค. ฝุ่นหนาแต่ต้นปี! เหนือ-กลาง ค่า PM2.5 ยังคงสูงใน 9 ตำบล

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ประจำวันที่ 9
มกราคม 2563 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองมีความเข้มข้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ 9 ตำบลจากภาคเหนือและ
ภาคกลาง ดังนี้

จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 94.45
ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 94.45
ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 94.45

จังหวัดนครปฐม
ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน พบค่าฝุ่น 74.99
ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน พบค่าฝุ่น 73.26

จังหวัดลำปาง
ตำบลขุนแก้ว อำเภอเสริมงาม พบค่าฝุ่น 74.33

จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี พบค่าฝุ่น 73.27
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี พบค่าฝุ่น 71.92

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ พบค่าฝุ่น 71.92

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และ
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส