สำรวจ ‘พฤติกรรมการอ่านของเด็ก’ ผลงานวิจัยชุมชนจากเยาวชนภาคใต้ ภายใต้โค
รงการ ‘ยุววิจัยวัยจิ๋ว’

‘ยุววิจัยวัยจิ๋ว’ คือส่วนหนึ่งของโครงการยุวสร้างเสริมปิดเทอมสร้างสรรค์ โครงการที่
นำเด็กจากแต่ละชุมชน มาประสานเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ ด้วยความเชื่อที่ว่า
พลังเล็ก ๆ จากเด็กและเยาวชน คือพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และจะ
นำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศได้ในที่สุด

โครงการยุวสร้างเสริมปิดเทอมสร้างสรรค์ จะมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับการสนับสนุน
หลักจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสนับสนุนสุขภาวะ
ชุมชน (สำนัก ๓)

หนึ่งในผลงานของเด็ก ๆ ยุววิจัยที่น่าสนใจ คืองานวิจัยเรื่อง ‘พฤติกรรมการอ่านของ
เด็กในชุมชนพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา’
จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
ของเด็กในตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 6-12 ปี จำนวน 242 คน

งานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามเป็นหลัก โดยผลการวิจัย พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง สื่อในโซเชียลมีเดีย ไลน์ และอีเมล์ ถือเป็นสื่อที่เด็กอายุ
6-12 ปี ให้ความสนใจ โดยได้รับแรงจูงใจมาจากครูและอาจารย์ในพื้นที่ที่คอยส่งเสริม
ให้รักการอ่าน แต่ในขณะเดียวกันก็มีเด็กบางส่วนที่ไม่ได้สนใจสื่อมากนัก ด้วยไม่มีเวลา
เพราะมีงานและการบ้านเยอะ

ผลจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมด้านการอ่านของเด็กตำบลพร่อนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เหมาะสำหรับการนำไปเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปวางแผนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบลพร่อน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส