ดูแลผู้สูงอายุด้วยสวัสดิการชุมชน จากสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง

เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายการทำงานชุมชน
เพื่อสร้างสุขภาวะในชุมชน บริหารจัดการท้องถิ่นให้เป็น “ตำบลแห่งความมั่นคงด้าน
คุณภาพชีวิต สังคมแห่งจิตอาสา รู้คุณค่า สมานฉันท์ แบ่งปันเอื้ออาทร”

จากข้อมูลประชากรในพื้นที่ ตำบลสองแควมีจำนวนประชากรทั้งหมด 4,923 คน เป็น
ประชากรผู้สูงอายุจำนวน 1,272 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด หลังจากที่
เทศบาลตำบลสองแควได้เข้าร่วมกับเครือข่ายตำบลสุขภาวะแล้ว ได้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลจากการจัดทำวิจัยชุมชน (RECAP) จนสามารถค้นพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในผู้สูงอายุทั้ง 5 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาการออม ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ต้องการพื้
นที่ออกกำลังกาย โรคเรื้อรัง และบริการด้านสุขภาพ

ในช่วงแรกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการทำงาน วาง
แนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ
กลุ่มภาคีเครือข่าย เช่น รพสต., กศน., พมจ. เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ในการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่

สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการ
กองทุนเงินล้าน ให้แต่ละหมู่บ้านขึ้นมาเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสร้างงาน สร้าง
อาชีพ บรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชน
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ปัจจุบัน ชุมชนสองแควมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นในพื้นที่ พัฒนาแนวทาง
การทำงานของสถาบันการเงินชุมชนให้มีความโดดเด่นขึ้น ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านการออมของชุมชนได้

ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ
1. สนับสนุนการเข้าถึงระบบการออมของผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. แหล่งเงินทุนเข้าถึงง่าย อัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถเดินทางมาชำระได้เป็นประจำตา
มกำลังทรัพย์ โดยสนับสนุนกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ
3. ช่วยลดหนี้สิน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ลดหนี้นอกระบบได้ 254 ครัวเรือน โดยใช้เงิน
ทุนจากสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลังในการลงทุน
4. เกิดความสามัคคีในชุมชน
5. เป็นกลไกลสำคัญที่ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ
6. สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน ก้าวสู่การจัดการตนเอง
7. เป็นกองทุนต้นแบบด้านการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนในพื้นที่

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส