ปี 54_คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลตำบล