ปี 55_ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้กระบวนการหลักในการพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูลตำบล