ปี 59_คู่มือเพือฟื้นฟูทักษะการวิเคราะห์และนำใช้ข้อมูล