เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดกิ๊ฟเซ็ตของใช้จำเป็น ช่วยเหลือชาวชุมชน
ภาคใต้ ข้ามผ่านโควิด-19!

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีสภาวะเสี่ยง ทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และผู้ที่มี
ประวัติเดินทางไปยังสนามมวย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้จัดเตรียมกิ๊ฟ
เซ็ตของใช้จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอลล์ ยาสระผม ถุงดำ หรือ เซ็ทอุปกรณ์จัด
ทำหน้ากากอนามัย เพื่อส่งมอบให้กับพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงข้างต้น

สสส. โดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ ได้จัดทำกิ๊ฟ
เซ็ตทั้งหมด 242 ชุด ส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 85 ชุด กระจายไปใน 10 ตำบล
และภาคใต้ตอนล่างอีก 157 ชุด กระจายไปใน 4 ตำบล
เพื่อช่วยเหลือดูแล สร้างขวัญ
และกำลังใจให้ทุกคนร่วมกันสู้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส