ตาก ใช้โมเดลป่าต้นน้ำ โมเดลป่าชุมชน ช่วยชุมชนให้มีที่ดินทำกิน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง

ด้วยสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดตากที่ประกอบไปด้วยเขาสูง และป่าไม้...

อ่านเพิ่มเติม