เลือกหน้า

วัน: 7 พฤศจิกายน 2021

คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น

...

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางประกอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปผลการวิจัยสำหรับสถาบันคู่ความร่วมมือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

...

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการถอดบทเรียนระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

...

อ่านเพิ่มเติม