เทศบาลนครหาดใหญ่มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ชวน 5 หน่วยงานออกแบบเมืองสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม

เทศบาลนครหาดใหญ่เป็น 1 ใน 6 พื้นที่นำร่องการจัดการสุขภาวะเขตเมือง (เทศบาลอื่น ๆ ประกอบด้วย...

อ่านเพิ่มเติม