“แม่อาสา” ความหวังของคุณแม่มือใหม่ ในตำบลดอนแก้ว
.
ในปัจจุบัน ชุมชนกึ่งเมืองขนาดใหญ่อย่างตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีประชากรมากถึง 15,689 คน และมีหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 20 กว่าคนในแต่ละปี ทว่าด้วยเงื่อนไขที่จำกัด ทำให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขยังไปไม่ถึงกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นเหตุให้มารดาและเด็กขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจำนวนมาก
.
ดร. ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จึงจัดทำโครงการ “แม่อาสา” ขึ้น โดยการขอแรงจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 35 คน ให้เข้ามาช่วยดูแลหญิงตั้งครรภ์ ต่อเนื่องมาจนเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ
.
ผู้ที่จะมาเป็นแม่อาสา จะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดูแลคุณแม่ลูกอ่อน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และต้องคอยตรวจเช็กผล และนัดพบคุณแม่ที่ตนดูแลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่าง อสม. คุณแม่ และเด็กที่เกิดมา
.
“แม่อาสาจะคอยช่วยกระตุ้นสุขภาวะให้สมบูรณ์ สร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เพราะทุกคนตระหนักดีว่า ถ้ารอกระตุ้นตอนเด็กเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาจะช้าไป ต้องกระตุ้นในช่วง 2 ปีแรก จึงจะเกิดผลดีที่สุด” ดร. ศุทธา แพรสี กล่าวถึงโครงการ “แม่อาสา” ที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและความหวังของคุณแม่มือใหม่ในตำบลดอนแก้ว
.
โครงการ “แม่อาสา” เป็นความตั้งมั่นตั้งใจของทุกคนในชุมชนที่อยากสร้างสังคมชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อยากแสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน และทุกคนจะร่วมกันพาให้ชุมชนเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส