ชุมชนท้องถิ่น ไม่ทอดทิ้ง “กลุ่มเปราะบาง”
.
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นใด ย่อมต้องมีพื้นที่ของผู้นำชุมชน มีกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังทำความรู้จักชุมชนของตน มีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเหมือนกำลังสำคัญของชุมชน กลุ่มผู้อาวุโสที่มากด้วยประสบการณ์ความรู้ และกลุ่มเปราะบางที่เป็นเสมือนสายใย เชื่อมโยงร้อยรัดคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน
.
กลุ่มเปราะบางคือใคร? โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มเปราะบางหมายถึงกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือตัวเอง ทั้งในเรื่องของการตัดสินใจและอำนาจต่อรอง เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มคนไร้บ้าน
.
คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มร้อยด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง และผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด ก็คือครอบครัวและชุมชนของกลุ่มเปราะบางเอง
.
หากคนในชุมชนท้องถิ่น ไม่ทอดทิ้งกัน ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จับจูงกันคนละนิด ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้นมากกว่าการปล่อยให้เขาเดินด้วยตนเองหลายเท่า ทั้งยังเป็นสายสัมพันธ์ที่จะช่วยเชื่อมโยงคนในชุมชนให้สนิทสนมและเข้าใจกันมากขึ้นอีกด้วย
.
#ชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส