“กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” ดูแลชุมชน อย่างคนนาป่าแซง
.
ด้วยเล็งเห็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ติดเชื้อ เทศบาลตำบลนาป่าแซงจึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
.
โดยไปศึกษาดูงานจาก ‘ลำสนธิโมเดล’ แล้วนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยในชุมชน ที่ขาดผู้ช่วยเหลือดูแลและไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา วางแผนการดูแลให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ ติดตามอาการของผู้ป่วย รับบริจาคค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา จนเกิดเป็นกองทุน “ไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน”
.
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ของกองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน คือ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุไร้ญาติดูแล โดยทางกองทุนได้ร่วมกันระดมทุนช่วยเหลือ ของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จัดงานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แขนเทียม หรือขาเทียม สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็น
.
“กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” ช่วยให้เกิดการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงทุกกองทุนและหน่วยงานในตำบล เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งยังทำให้คนในชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เข้าถึงการบริการมากขึ้น สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนท้องถิ่น ที่ไม่เคยจะทอดทิ้งกันของตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
.
ชุมชนไหนที่สนใจ อยากลองนำโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนของ “กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” ไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชินวัตร จันทร์หอม (ประธานกองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน) โทร. 089-273-1500