“วันป่าไม้โลก” อนุรักษ์ป่าไม้คนละมือ ทวงคืนผืนป่าสีเขียว
.
“ป่า” คือต้นกำเนิดชีวิต คือความอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้เกิดชุมชน คือแหล่งอาหารและทรัพยากรที่มีคุณค่ากับสิ่งมีชีวิต และเป็นแหล่งสร้างอาชีพของชุมชน …
“วันป่าไม้โลก” (World Forestry Day) จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
.
นอกจากการตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้แล้ว เราควรร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ ร่วมกันปลูกป่าทดแทน ต่อต้านการบุกรุกป่า และการลักลอบตัดไม้ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผืนป่าของเรา เพื่อส่งต่อผืนป่าสีเขียวนี้ให้ลูกหลานและชุมชนของเราต่อไป
.
#วันป่าไม้โลก
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส