“จัดการทรัพยากรป่า” แนวทางลดโลกร้อน ฉบับชาวชุมชนไทรย้อย
.
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากการที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลกระทบกลับมายังมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก ทั้งในด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ผืนน้ำแข็งที่ละลาย พืชผลที่ไม่ออกดอก และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
.
หนึ่งในวิธีที่จะสามารถชะลอความเร็วของอุณหภูมิบนผิวโลกได้ ก็คือ “การจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน” การจัดการป่าไม้อย่างเหมาะสมจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ เนื่องจากผืนป่าจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้
.
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อน ชาวชุมชนไทรย้อย จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าผ่านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการ ดูแลพรรณไม้ในป่า ปลูกป่าทดแทน และคอยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผืนป่าช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในชั้นบรรยากาศ เพื่อรักษาต้นน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ และเพื่อให้ชุมชนใกล้เคียงมีความยั่งยืน เคียงคู่ไปกับป่าไม้ของไทย
.
#อัตถจริยา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส