“โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้ชุมชน
.
ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศรีสะเกษ ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเร็ว ๆ นี้
.
ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ก็กำลังเข้าสู่สังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุกันมากขึ้น ผลที่ตามมาของสังคมสูงวัย คือกำลังผลิตที่น้อยลง ปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น และคุณภาพชีวิตของเหล่าผู้สูงอายุที่ค่อย ๆ ลดลง
.
และหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ตำบลดอนใหญ่ใช้ เมื่อชุมชนเริ่มเข้าสูงสังคมสูงวัย ก็คือ การจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางมากขึ้น สร้างสังคมให้กลุ่มผู้สูงวัย ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับสวัสดิการ ได้รับการดูแล มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม และที่ขาดไม่ได้ ก็คือการ “มีรายได้ มีอาชีพ” ที่จะทำให้เหล่าผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตน
.
#สูงวัยสร้างเมือง
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” เกิดจากแนวคิดของผู้สูงอายุในตำบลดวนใหญ่ ที่ต้องการมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน จึงจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุตำบลดวนใหญ่ขึ้น เมื่อปี 2557
.
ต่อมา เมื่อชมรมผู้สูงอายุฯ มีความเข้มแข็งในการทำงานมากขึ้น จึงพัฒนาและขยายงานกิจกรรมเป็น “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดวนใหญ่ (ดวนใหญ่ร่มโพธิ์ทอง)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามที่ผู้สูงอายุสนใจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพของตนเอง

ในปัจจุบัน “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดวนใหญ่” มีประธานคือ นายสุนทร ดวนใหญ่ และมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 120 คน โดยเปิดรับตั้งแต่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
.
ทางโรงเรียนผู้สูงอายุมีงานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประมาณคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือครอบครัว แล้วการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ยังทำให้พวกเขามีบทบาทในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนได้มากมาย

โดยกิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ จะมีดังนี้
.
– ส่งเสริมการทอผ้าฝ้ายสีดอกลำดวน
– ส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน
– ส่งเสริมการทำดอกไม้จันทน์
– ส่งเสริมการทำสบู่ใยไหม