“สูงวัยอย่างมีพลัง” เป้าหมายใหม่ของผู้สูงอายุไทย!
.
จากผลการสำรวจในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุราว ๆ 11 ล้านคน (คิดเป็น 17% ของประชากรทั้งหมด) ซึ่งคาดว่าอีกไม่เกิน 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีคนไทยที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป ราว ๆ 20% ของประชากรทั้งหมด
.
5% ของผู้สูงอายุในไทย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน อย่างการกินอาหารเอง เข้าห้องน้ำเอง หรือแต่งตัวเองได้ 11% ของผู้สูงอายุไทย อาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียว 21% ของผู้สูงอายุไทย อาศัยอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส และส่วนมากจะมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ซึ่งล้วนแต่ทำให้คุณภาพของผู้สูงอายุชาวไทยลดลงเรื่อย ๆ
.
เพื่อตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง โครงการ “สูงวัยอย่างมีพลัง” จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยเจริญวัยไปพร้อม ๆ กับสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงทางรายได้และที่อยู่อาศัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้ตามที่เขาต้องการ …เพราะการสูงวัยไม่ใช่ภาระ แต่เป็นโอกาสและพลังที่มีคุณค่าของสังคม
.
ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
.
#สูงวัยสร้างเมือง
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส