“สถานะสุขภาวะชุมชน และสุขภาวะของเด็กปฐมวัย”
ในพื้นที่ ศรร. ศจค. และ อปท. (อปท.)
.
สถิติสถานะสุขภาวะชุมชนและสุขภาวะของเด็กปฐมวัย จากประชากร 1.78 แสนคน 3.73 หมื่นครัวเรือน ในพื้นที่ 33 อปท.
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส