“หลักสูตรควายไทย” ฟื้นฟูรากเหง้าชุมชน ในแบบของตำบลขุนทอง
.
“ควาย” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยในทุกขั้นทุกตอนมาตั้งแต่อดีต แต่ด้วยความเจริญและเทคโนโลยีที่เริ่มเข้าถึงท้องถิ่นมากขึ้น บทบาทของควายไทยจึงค่อย ๆ เลือนหายไปจากวิถีชุมชนทีละน้อย และอาจจะหายไปอย่างแท้จริง หากชาวไทยยังไม่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์วิถีควายไทย ให้ย้อนคืนสู่ชุมชน
.
จำนวนควายไทยที่เริ่มน้อยลงอย่างน่าใจหาย ทำให้หลายฝ่ายต้องเริ่มตระหนักถึงการอนุรักษ์ควายไทยอย่างจริงจัง จนเกิดเป็น “หลักสูตรควายไทย” ของโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา อีกหนึ่งความพยายามในการอนุรักษ์ควายไทยให้กลับมามีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของคนไทยอีกครั้ง
.
หลักสูตรควายไทย เปิดสอนตลอดภาคการศึกษารวม 40 ชม. มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอนกันตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นมาจนถึงมัธยม เริ่มตั้งแต่ให้เด็กหัดวาดรูปควาย หัดเลียนเสียงควาย ปั้นดินเหนียวเป็นรูปควาย จนมาถึงการทำปุ๋ยจากมูลควาย และการลงมือไถนาในพื้นที่จริง เพื่อให้เด็กได้ซึมซับถึงภูมิปัญญาและวีถีชีวิตในอดีต ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในปัจจุบัน
.
บ้านหนองหว้าเอน ถือเป็นฟาร์มเลี้ยงควายที่ใหญ่แห่งหนึ่ง มีควายของชาวบ้านที่เลี้ยงรวมกันทั้งหมดราว ๆ 500 ตัว และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานวิถีชีวิตอันดีงามของสังคมให้คงอยู่ต่อไป เพราะแม้ว่าเทคโนโลยีอย่างเครื่องไถนา จะเข้ามาลดบทบาทของควายไทยไป แต่ก็มีคนอีกไม่น้อย ที่ยังคงหลงใหลและต้องการการไถนาด้วยควายอยู่
.
“วันอนุรักษ์ควายไทย” ในทุก ๆ วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชนชาวไทยได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สายสัมพันธ์ของ “คน” และ “ควาย” ไม่ใช่แค่การรักษาวัฒนธรรมเดิม ๆ ให้คงอยู่ แต่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของคนรุ่นเก่าไว้ ให้คงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานนั่นเอง
.
#วันอนุรักษ์ควายไทย
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส