“เวทีสานพลัง สร้างปัญญา” ในช่วงของนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพิจารณาครับ

โดยมีแคปชั่นประกอบคือ :

“เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และ ประถมศึกษา” ช่วงที่ 1
.
สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา คือเครื่องเล่นธรรมชาติที่ช่วยสร้างเสริมสติปัญญา เสริมพัฒนาการให้เด็กในชุมชนผ่านการเล่นเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กจะมีการพัฒนาสมองและสติปัญญาได้ดีที่สุด
.
สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ไม่เพียงให้ความสนุกสนาน แต่ยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการเล่น ได้เสริมสร้างพัฒนาการผ่านการปีนป่าย ได้ฝึกทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานเด็กเล่น จนเกิดเป็นเด็กไทยที่มีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กยุคก่อน ๆ เพียงได้ลองมาสัมผัสกับ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” สนามธรรมชาติ เสริมพัฒนาการภายในชุมชน
.
โดย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส