“เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา” ช่วง สถานการณ์สุขภาวะเด็กปฐมวัย
.
หัวใจสำคัญของการดูแลเด็กปฐมวัยในยุคนี้ คือการรับรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่แค่สถิติทั่วไป แต่เราควรมีข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่ชัดเจนถึงบทบาทของคนในชุมชน เพื่อหนทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อที่ในอนาคต เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น จะสามารถก้าวไปสู่จุดที่สามารถดูแลเด็กปฐมวัยรายบุคคลได้อย่างแท้จริง
.
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
.
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส