ชุมชนปลอดภัย ลดเหล้าลดอุบัติเหตุ ตามวิถีชุมชนปัว จ.น่าน
.
เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวติดถนนสายหลักที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านจำนวนมาก และจะทวีขึ้นอีกเป็นเท่าตัวในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
.
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลปัวจึงร่วมกับองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว สถานีตำรวจภูธรปัว ฝ่ายปกครอง และสถานศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดโอกาสการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ด้วยกิจกรรมเหล่านี้
.
1. ตรวจตราร้านค้าและสถานประกอบการในเขตเทศบาล เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
2. เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินด้านกู้ชีพ กู้ภัย โดยมีการออกคำสั่งตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรปัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
3. จัดตั้งร้านค้าคุณธรรม เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในถนนสายรอง ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ตามโอกาสสมควร พร้อมรณรงค์สร้างความตื่นตัว และกระตุ้นจิตสำนึกเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
.
ผลจากการเฝ้าระวังอุบัติเหตุตามหลักการ “ลดเมา เพิ่มสุข” 4 สร้าง 1 พัฒนา พบว่า ตลอด 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลทงกรานต์ เมื่อวันที่ 11-13 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 คน
.
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส