ปลูก (ต้นไม้) เปลี่ยนโลก หยุด “ร้อน” ได้ด้วยชุมชน
.
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเดือนมิถุนายนในปีนี้ ทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สสส.) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวความคิดหลักว่าด้วย “สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ” ปฏิบัติการชุมชนรณรงค์รับมือภาวะโลกร้อน
.
โดยมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นการกระตุ้นการรับรู้ให้กับคนในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึมซับสารพิษ ในขณะเดียวกัน การปลูกต้นไม้ ถือเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารในระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย
.
ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และรับมือกับสภาวะ ‘โลกร้อน’ ที่กำลังเปลี่ยนไป ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน (ศรร.โลกร้อน) จำนวน 14 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่ข้างเคียงในการแก้ปัญหาและป้องกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกกันอย่างคึกคัก ให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลาย มุ่งเน้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะชุมชน และการจัดเวทีเสวนาเพื่อให้คนในชุมชนรู้เท่าทันสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่ ‘สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ’ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศชุมชนได้เป็นอย่างดี
.
ผลจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทำให้กิจกรรมรณรงค์ผ่านไปได้ด้วยดี และสร้างแรงกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจเรื่องของ ‘ภาวะโลกร้อน’ ลดความผันแปรของสภาพอากาศ ด้วยการปลูกต้นไม้ วิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา
.
แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่กว้างมากนัก แต่เมื่อคนในชุมชนร่วมใจกันปลูกต้นไม้พร้อม ๆ กันทั่วประเทศ ก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อภาพรวมของประเทศและโลกของเราอย่างแน่นอน
.
‘ช่วยกันคืนผืนป่าให้เขียวขจีกลับคืนผืนแผ่นดินไทยอีกครั้ง’
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส