ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมขับเคลื่อน “กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ” จัดประชาสัมพันธ์รับมือภาวะโลกร้อน
.
“รักษ์โลกเราให้เหมือนรักบ้านคุณ (Save World Save Home by Saiyoi)” กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ ซึ่งจัดขึ้นโดย ทต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมเครือข่าย 3 ตำบลร่วมกิจกรรมรณรงค์ โดยกิจกรรมรณรงค์นี้ มุ่งเน้นในเรื่องของประชาสัมพันธ์ และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อการจัดการดิน น้ำ ป่า พลังงาน และขยะ รวม 5 ประเด็น 5 เวทีเสวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และการตระหนักถึงภัย และผลกระทบในวงกว้างจากภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการบวชป่า และเปิดตัวห้องประชุมลดโลกร้อนประจำ ต.ไทรย้อย ภายในงานอีกด้วย
.
ผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “รักษ์โลกเราให้เหมือนรักบ้านคุณ (Save World Save Home by Saiyoi)” ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงภาวะโลกร้อนอันเกิดจากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป และให้เห็นความสำคัญของผืนป่าชุมชนมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของ SDG 2, 6, 7, 12, 13 และ 15 ซึ่งครอบคลุมในด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า พลังงานหมุนเวียน ขยะชุมชน และการเตรียมความพร้อมรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
.
#วันสิ่งแวดล้อมโลก
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส