ภาคกลาง ร่วมจัดกิจกรรม ‘ปลุกปั่นปลูก’ ร่วมขับเคลื่อน “กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ”
.
อบต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี และเครือข่าย 3 ตำบลร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปลุกปั่นปลูก” ได้จัดคาราวานจักรยาน ปั่นร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมระยะทางกว่า 12 กม. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการพูดรณรงค์ให้คนภายในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน เพื่อให้คนภายในชุมชนช่วยกันลดปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน
.
และกิจกรรมในลำดับต่อไปคือ มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับระบบนิเวศทางบกให้สมดุลมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ ได้สอดคล้องกับรูปแบบของ SDG 12,13 และ 15 เป็นกิจกรรมรณรงค์ที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ คือการได้มอบความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชน และคนในชุมชนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย
.
#วันสิ่งแวดล้อมโลก
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส