“เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และ ประถมศึกษา” ช่วงที่ 2
.
เป้าหมายของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น คือการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของประเทศ เพราะจุดเริ่มต้นของประเทศคือชุมชน หากท้องถิ่นเข้มแข็ง เมื่อนั้นประเทศก็จะยั่งยืน
.
กิจกรรมของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น คือการปลูกปัญญา สร้างเยาวชนให้เติบโตอย่างมีปัญญาควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี และมีพัฒนาการที่ดี เยาวชนไทยก็เปรียบเสมือนต้นกล้าที่ต้องการการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี บ่มเพาะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนเติบโตสู่ปฐมวัย และกลายเป็นอนาคตของประเทศต่อไป
.
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส