ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
.
ประมวลภาพและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมคู่ขนาน “พลังร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา และศูนย์ 4 ดี ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
.
วัตถุประสงค์ของงาน
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานและขยายผลองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ 4 ดี วิถีพอเพียง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการผลงานวิจัย และพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ต่อคณะกรรมการประเมินผลโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. สำนัก 3) เพื่อปิดโครงการ
3. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาพลังร่วมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส