เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นจริงใน 13 กลุ่มประชากร
.
‘เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร’ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวมของ 13 กลุ่มประชากร อันได้แก่
1. เด็ก 0-2 ปี
2. เด็ก 3-5 ปี
3. เด็ก 6-12 ปี
4. เด็กและเยาวชน
5. หญิงตั้งครรภ์
6. กลุ่มวัยทำงาน
7. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
8. ผู้ป่วยเอดส์
9. ผู้ป่วยจิตเวช
10. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
11. ผู้ด้อยโอกาส
12. คนพิการ
13. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
.
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้นำข้อมูลจากการสำรวจชุมชน มาวิเคราะห์ร่วมกับทุนทางสังคม ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สร้างเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สามารถปรับใช้ได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ของสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
.
‘เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น’ ในปีนี้ มีความตั้งใจที่จะขยายแนวคิด แนวทางการดำเนินงาน และวิธีการเชิงเทคนิคของ 13 กลุ่มประชากร ให้พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับขบวนการขับเคลื่อนของทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
.
1. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาตำบล และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ได้เรียนรู้หลักการและแนวทางการสร้างสุขภาวะของแต่ละกลุ่มประชากร โดยให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
2. เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากรที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงการนำนวัตกรรมสร้างสุขภาวะไปขับเคลื่อนในพื้นที่ของตนเองได้
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมโยงการปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นกับวาระทางนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะของ 13 กลุ่มประชากร
.
‘เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร’ ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ http://bit.ly/2m3ygiM
.
#สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส