ความน่าสนใจภายใน ‘ห้องฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบออนไลน์’ และ ‘คลินิกให้คำปรึกษา’ คือ การร่วมกันหาทางออก และเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างรอบด้าน ทั้งการจัดการปัญหาสภาวะแวดล้อมและภัยพิบัติ การดูแลช่วยเหลือกลุ่ม ๑๓ ประชากร รวมถึงการจัดการปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่าง ๆ
.
ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ ‘ผู้นำชุมชน’ ที่จะมาถ่ายทอดแนวความคิด และบอกเล่าประสบการณ์ในการแก้ปัญหาครอบคลุมถึง 7 ประเด็น ทำให้ผู้เข้าร่วมงาน สามารถประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้นำชุมชนไปปรับใช้กับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ http://bit.ly/2m3ygiM
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส