เรียน พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่เคารพรัก
.
ในนามของประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) สสส. ที่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศวช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ ๑๓ กลุ่มประชากร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทำให้พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเฉพาะผู้นำชุมชนท้องถิ่น ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำ เป็นการเติมพลังให้กับพวกเราที่จะนำไปทำหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ อย่างมั่นคงถาวรกันต่อไป
.
ในปีนี้ต้องขอชื่นชมและขอบคุณภาคีผู้จัดเวที โดยเฉพาะศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)ต่างๆ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) และศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.) ที่ประสานงานกับเครือข่ายคัดเลือกผู้นำที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีฯ มาร่วมงานกัน จะเห็นได้จากความสนใจ ตั้งใจในการเรียนรู้ในแต่ละห้องเต็มทั้งสองวัน และเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการใฝ่รู้จริงๆ นอกจากนั้นในวันปิดเวทีฯ ก็อยู่กันเต็มห้อง ไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนจากที่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักมา ๕ ปี ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจว่าบรรดาผู้นำโดยเฉพาะสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น จะสามารถนำพาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายตามที่พวกเราร่วมกันขับเคลื่อนมาและจะขับเคลื่อนกันต่อไปได้
.
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ประเวศ วะสี ที่มาเติมเต็มและให้กำลังใจพวกเรา ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในที่สุดต้องขอขอบคุณผู้นำทุกท่านที่ทำให้เวทีปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
.
นายสมพร ใช้บางยาง
ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส