๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ข้าพระพุทธเจ้า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่