ประมวลผลการเรียนรู้ จาก โซนที่ 3 – ชุมชนดูแลสุขภาพ (บริการสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุ เด็กปฐมวัย และกลุ่มเปราะบาง) ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อมอบความรู้และประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่น เพื่อชาวเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จากงาน ‘เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร’ เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.
โซนที่ 3 – ชุมชนดูแลสุขภาพ (บริการสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุ เด็กปฐมวัย และกลุ่มเปราะบาง)
.
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มคนที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนทุกคนในชุมชน ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง