ลอยกระทงรักษ์โลก …รณรงค์ ลดเหล้า-บุหรี่ งดโฟม NO พลาสติก!
.
11 พฤศจิกายน 2562 ลอยกระทงปีนี้ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นขอชวนชาวชุมชนทุกคนมาร่วมสืบสา
นวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ของไทย อย่าง ‘ลอยกระทง’ ด้วยความรักและความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
.

มาร่วมกันดูแลชุมชนด้วยการงดใช้โฟมและพลาสติกในกระทง เพื่อรักษาสายน้ำให้ไม่เน่าเสีย ดูแลตัวเองด้วย
การงดเหล้าและบุหรี่ ไปพร้อม ๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เหมือนดังงานลอยกระทง ของ เทศบาล
ตำบลผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร ที่มีการรณรงค์ลดใช้โฟมและพลาสติกอย่างเด็ดขาด พร้อมสนับสนุนให้ชาว
ชุมชนลดเหล้าและบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของตนและชุมชน

.
1. ให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน อาทิ ติดตามสภาพปัญหา, ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของคนพิการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การปรับสภาพที่อยู่อาศัย ปรับสภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งภายนอกและภายในให้เหมาะกับการดำรง
ชีวิตของผู้พิการมากขึ้น
3. ส่งเสริมอาชีพ ดูแลผู้พิการและครอบครัว ให้มีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้

.

สืบสานงานลอยกระทง สืบสานสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ยั่งยืน
ลอยกระทงปีนี้ …ลดเหล้า-บุหรี่ งดโฟม NO พลาสติก!

.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส