‘S-I-I’ ยุทธศาสตร์ (ไม่) ลับ สู่การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน
.
S-I-I คือยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการบูรณาการพลังวิชาการ พลังนโยบาย และพลังสังคม
เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนให้ดีขึ้น
โดย S-I-I ประกอบด้วย
.

S – Systematization หรือ การจัดการพื้นที่
I – Innovation Creation หรือ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
I – Integration and Collaboration หรือ การบูรณาการภายในชุมชนท้องถิ่น และร่วม
มือกับหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก
.
S – Systematization (การจัดการพื้นที่)
คือ การค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมของแต่ละชุมชน ทำความเข้าใจกลไกการ
ทำงานของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดเป้าหมายและระบบการทำงานให้สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละชุมชน คอยพัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนท้องถิ่นและ
คนทำงาน แล้วประเมินผล โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลัก ร่วมกับท้อง
ที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน และประชาชน
.
I – Innovation Creation (การสร้างและพัฒนานวัตกรรม)
คือ การพัฒนาแนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดการกับปัญหาในพื้นที่ สร้างทางอ
อกใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสุขภาวะในชุมชน โดยใช้กระบวนเรียนรู้ร่วมกันและการรณรงค์
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกพื้นที่ให้เข้ามาหนุนเสริม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
.
I – Integration and Collaboration (การบูรณาการภายในชุมชน และการสนับสนุน
หน่วยงานภายนอก)
แผนสุขภาวะชุมชน สร้างเงื่อนไขให้ 4 องค์กรหลักในพื้นที่มีการร่วมมือกัน ผู้นำชุมชน
ท้องถิ่นทั้ง 4 องค์กร จะต้องผ่านขบวนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นแบบอย่างกับชุมชน นอกจากนี้ การสร้าง
สุขภาวะในชุมชน ยังต้องเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลในทุกระดับ สามารถขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และประเทศได้ โดยอาจจะเป็นแรงสนับสนุนจากภายนอก
มีการส่งต่อข้อมูล เพื่อการพัฒนา เปลี่ยนแปลงแผนสุขภาวะที่ดีขึ้น

.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส