ชุมชนท่าม่วง โชว์ศักยภาพจัดการน้ำแบบครบวงจร รู้ทัน ป้องกันภัยแล้ง!
.
ในปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่กลับมีหนึ่งพื้นที่ที่โดดเด่นในเรื่องการ
จัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งได้อย่างครบวงจร นั่นคือที่ เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สสส.สำนัก 3
.
เทศบาลตำบลท่าม่วง มีการบริหารจัดการน้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และ
ระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้งมีแหล่ง
เก็บน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี
.
โดยเทศบาลตำบลท่าม่วง มีกระบวนการจัดการน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน (แม่น้ำชี) และ
หนองน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ ด้วยการทำฝายหินในแม่น้ำชี เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
.
อีกทั้งมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำ เพื่อไปกักเก็บไว้ที่ชั้นใต้
ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในช่วงหน้าแล้ง
.
และยังมีโครงการจัดการน้ำที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โครงการกระจายน้ำระบบชล
ประทาน สถานีสูบน้ำท่าม่วง 3 และจัดทำโครงการกระจายน้ำ ต่อยอดจากธนาคารน้ำ
ใต้ดิน เพื่อกระจายน้ำบนดินไปสู่ประชาชน
.

วิธีการบริหารจัดการน้ำของชุมชนท่าม่วง นำไปสู่แบบอย่างการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่าง
ครบวงจร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จนเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ช่วยลดปัญหา
การขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง และยังถือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้แก่คนภายในชุมชนท่าม่วง ให้หลุดพ้นจากความแห้งแล้งและความยากจนได้ในที่สุด
#รับมือภัยแล้งในปีนี้ด้วยการจัดการน้ำ

.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส