‘ท่องเที่ยวโดยรถราง’ สัมผัสภูมิปัญญาพื้นบ้านเชียงราย สร้างรายได้ให้
ชุมชน

.
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง (รถโค้ช) คือโครงการประจำ
จังหวัดเชียงราย ที่เปิดให้นัก ท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับภูมิปัญญา ศิลปะ
พื้นบ้าน และสนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชน เพื่อ สร้างแรงกระตุ้นให้ชุม
ชนดังกล่าวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
.
โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง มีการต่อยอดมาจาก
โครงการ ”เส้นทางรถรางแอ่ว เมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน” ที่จะพานักท่อง
เที่ยวสัญจรไปตามจุดท่องเที่ยวสำคัญ ดังนี้
จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย มหาราช
จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ
จุดที่ 3 วัดพระสิงห์
จุดที่ 4 วัดพระแก้ว
จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง
จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง
จุดที่ 8 หอนาฬิกาฯ
จุดที่ 9 สวนตุงและโคมฯ
จุดที่10 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์)
จุดที่ 11 วัดศรีบุญเรือง
จุดที่ 12 วัดพระนอน
.
เมื่อเห็นว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ จึงมีการส่งเสริมให้เกิดเส้นทาง
ที่ 2 “เส้นทางรถรางแอ่ว เมืองวิถีชีวิตชุมชน” ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ โดยจะเริ่มเดินทางจาก
จุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน Downtown
จุดที่ 2 วัดเชียงยืน
จุดที่ 3 วัดเชตุพน
จุดที่ 4 หอศิลป์ไตยวน
จุดที่ 5 วัดมิ่งเมือง
จุดที่ 6 หอนาฬิกานครเชียงราย
จุดที่ 7 วัดพระแก้ว
จุดที่ 8 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์)
จุดที่ 9 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย
.
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน เขตเทศบาลนครเชียงรายให้เป็นที่รู้จักและน่า
ประทับใจมากยิ่งขึ้น หากยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชุมชน โดย
เฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ

.

ทางเทศบาลนครเชียงรายได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สามและศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุขึ้น เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุไปพร้อม ๆ กับการรอง
รับการท่องเที่ยวในชุมชน โดยตั้งเป้าให้กลุ่มผู้สูง อายุ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม และงานฝีมืออย่างมีประสิทธิภาพ

.
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส