วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนด้วย RECAP และ TCNAP สร้าง ‘7 สังคมมหาวิชชาลัยปริก’
เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

‘มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ คือ มหาวิชชาลัยแห่งแรกของภาคใต้ ที่
มีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม สร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ให้กับสังคม
ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เทศบาลตำบลปริก มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่
มีความกระตือรือร้น มีการสร้างผู้นำ มีการวางแผนที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
และจัดระบบการทำงานในลักษณะพหุภาคี เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของประชาชนและ
สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปริก ได้จัดตั้งแนวคิด 7 กลุ่มงานพัฒนาเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
กับชาวชุมชน ด้วยการใช้ระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP)
ในการอธิบายสถานการณ์ 5 ด้านของชุมชน อันได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวด
ล้อม และการเมืองการปกครอง รวมถึงศักยภาพของชุมชนจากงานบริการและกิจกรรม
ของทุนทางสังคมทั้งหมด
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ออกมาเป็น 7 สังคมมหาวิชชาลัยปริก
ดังนี้

1. สังคมรักษ์โลก ใช้หลักคิดการจัดการทรัพยากร สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ต่อยอด
การพัฒนาเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ และค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุม
ชน

2. สังคมเอื้ออาทร ตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะ คนในชุมชนมีการช่วยเหลือดูแลซึ่งกัน
และกัน
มีหน่วยงานทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มี
ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับนำไปใช้

3. สังคมสวัสดิการ นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ควบคู่
กับการจัดสวัสดิการชุมชน
ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ยกระดับรายได้ประชาชน ส่ง
เสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ มีแหล่งเงินทุน และกองทุนต่าง ๆ มุ่งสู่
การพึ่งพาตนเองในที่สุด

4. สังคมไม่เดือดร้อน พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน ให้ประชาชนหันมาทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เน้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำเองใช้เอง
แบ่งปันเพื่อนบ้าน เหลือแล้วจึงจำหน่าย ร่วมกับการประกอบอาชีพเสริมตามความถนัด

5. สังคมคนดี เรียนรู้เรื่องศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้ประชาชนได้เรียน
ฟรี เด็กสามารถเข้าโรงเรียนเทศบาลได้อย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ศาสนศึกษา ให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเท่าเทียม

6. สังคมสันติสุข คนในสังคมมีความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน ดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง มีองค์กรชุมชนช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิ
พาทผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปริก ทำให้สังคมอยู่ด้วยกันแบบสันติสุข

7. สังคมปรับตัว ส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้วิธีจัดการภัยพิบัติ จัดทำแผนป้องกัน
ทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สร้างภูมิคุ้มกันปรับตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส