ภาคีเครือข่ายอาสา ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง

ตำบลเวียงยอง มีประชากร 6,214 คน เป็นสังคมในเมือง ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคปวดเมื่อย
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เวียงยอง มี “คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” เพื่อตรวจและติดตามสถานะสุขภาพให้แก่ผู้
ป่วยโรคเรื้อรังเป็นประจำทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน

และได้จัดตั้งกลุ่ม อสม. จิตอาสา และสะพานบุญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นกลไก
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง มีภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน
ตลอดจนป้องกันการเจ็บป่วยในอีกหลากหลายทาง เช่น ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
ติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

สอนประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ในการป้องกันการเจ็บป่วย และการเกิดโรคต่าง ๆ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้อง” ผู้ให้อิ่มบุญ คือ ผู้ที่บริจาค
เงินค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบลเวียงยอง ส่วนผู้รับอิ่มท้อง คือ ผู้ป่วยที่มารอรับบริการตรวจสุขภาพต้องงดน้ำ
และอาหาร และเมื่อเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพแล้ว ทางโรงพยาบาลจะจัดอาหารจาก
เงินบริจาค เพื่อบรรเทาความหิวให้แก่ผู้ป่วย

ผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบ
1. ชุมชนเกิดความตระหนักถึงการที่มีส่วนร่วมในการดูแลระบบสุขภาพของคนในชุมชน
เกิดความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพ
มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้คนในชุมชนของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. เกิดผลกระทบที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน คือ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้อ
อาทร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคได้ อีกทั้งชาวชุมชนยังได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้นจากการจัดการที่เป็นระบบ

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส