ขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ จุดเริ่มต้นรายได้ หยุดจน ลดหนี้!

ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีประชากรทั้งสิ้น 3,002 คน ส่วน
ใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และรับราชการ จากฐานข้อมูล TCNAP ของ
ตำบลตำหนักธรรม ในปี 2561 พบว่า จำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
ปัจจุบันมีจำนวน 747 คน คิดเป็น 31.16% ของประชากรทั้งหมด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กลไกจากท้อง
ถิ่น ท้องที่ ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการสำรวจปัญหาและความต้อ
งการของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนมากมีความยากจนและภาระหนี้สิน เนื่องจากไม่
มีทุนในการประกอบอาชีพ และไม่มีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ผู้สูงอายุต้องการให้มีเครือข่ายสนับสนุนการดูแลสุขภาพและทุนประกอบอาชีพ ต้องกา
รสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และต้องการให้ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้ คณะผู้บริหารจึงเกิดแนวคิดนโยบายกำหนดสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้
ทำกิจกรรมร่วมกัน จัดตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตำบลตำหนักธรรม และโรงเรียนผู้สูงอายุ”
ขึ้น เริ่มเปิดทำการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.
2558 เพื่อจัดกิจกกรมให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจเข้ามาฝึกอาชีพ ดำเนินการโดย
อาสาสมัครประจำศูนย์และปราชญ์ชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ของผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม
2. เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเศรษฐกิจชุมชนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัดให้กับภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายใน
พื้นที่

ผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบ
1. เกิดการสร้างอาชีพใหม่ และสร้างรายได้ของผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพและแหล่งทุน
3. เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและ
ภายในพื้นที่ สร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส