29_ทต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ_การสร้างระบบดูแลสุขภาพ