37_ทต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี_การช่วยเหลือผู้ยากไร้