หยุดเชื้อเพื่อชาติ

ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการกระจายไปเกือบทุกจังหวัดของประเทศ
ไทย จากข้อมูลการระบาด เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครมีเชื้อโรคนี้อยู่ในตัว ดังนั้นการ
กักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการของตน ลดโอกาสในการแพร่เชื้อโควิด-19 และเพื่อ
ป้องกันการไปติดเชื้อจากผู้อื่นอีกด้วย

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส