8 วิธีรับมือ Covid-19 ฉบับชาวชุมชน ในความดูแลของ ‘เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ติดต่อ’

การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นอีกระยะหนึ่ง โดยล่าสุด ‘นายอนุทิน ชาญวีรกูล’ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศแต่งตั้ง ‘เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ’
เรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่ง ‘เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ’ นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ เจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่ปกครอง
ประจำศาลากลางจังหวัด, เจ้าหน้าที่ปกครองประจำที่ว่าการอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,
แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้คอยดูแลในเขตพื้นที่ที่ตน
มีอำนาจหน้าที่ดูแล

ทางด้านข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบ
ริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาล, ผู้อำนว
ยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล, หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาล, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหา
รส่วนตำบล และหัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนตำบล ก็ได้รับมอบหมายให้เป็น ‘เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ’ เช่นกัน

โดยหน้าที่หลักของ ‘เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ’ ก็คือการอำนวยความสะดวกแก่
บุคคลในกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับไปเฝ้าระวังอาการยังภูมิลำเนาของตน พร้อมประชา
สัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันตัวเองแก่คนในชุมชนให้ดีที่สุด

เสริมพลังให้ชาวชุมชนมั่นใจกันไปแล้ว! เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นก็ขอมาแนะนำ
8 วิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับชาวชุมชนคนไทย
ทุกคน! ทำง่าย ลดความเสี่ยงได้จริง!

8 วิธี หนีให้ห่างจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

1. เว้นห่างจากสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก หากจำเป็นควรพบปะกันไม่เกิน 3-4 คน
2. ใช้หน้ากากผ้าคอตตอนก็เพียงพอแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการป่วย
3. เจลแอลกอฮอล์ได้ผลดีกว่าสบู่อ่อน ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ ตายสนิท!
4. เน้นกินอาหารจานเดียว
5. หากต้องกินข้าวสำรับร่วมกับคนอื่น ให้พกช้อน 2 คัน คันหนึ่งเป็นช้อนกลาง อีกคัน
ใช้ตักข้าว เพื่อป้องกันเชื้อที่อาจติดอยู่ที่ช้อน (แยกช้อนกลางส่วนตัว ไม่ใช้ช้อนกลาง
ร่วมกับคนอื่น)
6. ร้านอาหารควรจัดโต๊ะห่างกัน 75 เซนติเมตร และวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน
7. หากคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยง ต้องกักตัวเองกับคนอื่น 14 วัน แยกทั้งของใช้ ของกิน
และสถานที่
8. อยู่บ้านให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้อื่น

และสำหรับตัวชุมชนเอง หากกังวลถึงความเสี่ยงของเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะแพร่ระบาด
ในชุมชน ก็สามารถปฏิบัติตามวิธีเหล่านี้ได้เลย!

1. Big Cleaning

ตามรอยเทศบาลตำบลผึ่งแดด ที่มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดความ
เสี่ยงของโรคระบาด ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยเป็นกิจกรรมจากความร่วมมือ
ของเทศบาลตำบลผึ่งแดด ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลผึ่งแดด, กลุ่มจิตอาสา
(อสม.), รพ.สต.บ้านหนองไผ่, เครือข่ายผู้ปกครอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศ
บาลตำบลผึ่งแดด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ปฐมวัย
ในพื้นที่ตำบลผึ่งแดดทั้ง 4 แห่ง

2. ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ส่วนกลาง

ตามรอยเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยนางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบล
วาปีปทุม ได้นำทีมข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณ
ภายในอาคาร และรอบสำนักงานเทศบาล เพื่อป้องกันโรคติดต่อและเชื้อโควิด-19
ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้ เป็นผลงานของชุมชนในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นของพวก
เรา ที่มีความตั้งใจอยากจะดูแลชาวชุมชนให้ดีที่สุด และตั้งใจที่จะลดความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

ที่มาข้อมูล : ดร. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ง
ประเทศไทย , นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.สุขุม
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส