เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดกิ๊ฟเซ็ตของใช้จำเป็น ช่วยเหลือชาวชุมชน
ภาคเหนือ ข้ามผ่านโควิด-19!

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีสภาวะเสี่ยง ทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และผู้ที่มี
ประวัติเดินทางไปยังสนามมวย ทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนได้จัดเตรียมกิ๊ฟเซ็ต
ของใช้จำเป็น ที่ประกอบด้วยปรอทวัดไข้ แอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ยาสระผม
และถุงดำ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่เพิ่งเดินทางกลับมา และต้องกักตนเองอยู่ที่บ้าน

สสส. โดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และ
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดทำกิ๊ฟ
เซ็ตทั้งหมด 75 ชุด ส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) 60 ชุด และภาคเหนือ
ตอนล่างอีก 15 ชุด
เพื่อช่วยเหลือดูแล สร้างขวัญ และกำลังใจให้ทุกคนร่วมกันสู้ใน
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส