‘ทต.สูงเม่น’ เน้นสอดส่องชุมชนอย่างใกล้ชิด ดึงอสม. ช่วยดูแล

พื้นที่ตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ หนึ่งในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สนับสนุนโดยสำนักสุขภาวะ
ชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ได้ดำเนินการตามนโยบายป้องกัน
การระบาดโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลทุกรูปแบบ

โดยประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ในการรณรงค์ให้ความรู้ วางมาตรการป้องกัน คัดกรอง และ
ติดตามกลุ่มเสี่ยง

ทางเทศบาลได้สนับสนุนเครื่องเทอร์โมสแกนให้ชุมชนละ 1 เครื่อง สั่งซื้อเจลแอลกอฮอล์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในส
ถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และตลาดสด
มีการตัดเย็บหน้ากากแจกทุกครัวเรือน ด้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนกรรมการหมู่บ้านจะทำหน้าที่สร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ และคัดกรองติดตามผู้มีความเสี่ยง

เนื่องจากพื้นที่ตำบลสูงเม่นมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 100 คน ทุกคนจะถูกขอความร่วมมือให้กักตัว 14
วัน
โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงไปติดตามสอบถามอาการทุกวัน แล้วสื่อสารข้อมูลกลับ
มายังทีมทางกลุ่มไลน์ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดี แต่มีส่วนน้อยที่โต้เถียงว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรค ไม่ยอม
กักตัว จึงต้องเชิญสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปขอความ
ร่วมมือ

นายชณภพ ไกรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น กล่าวว่า “เราพยายามบอกว่าการกักตัวไม่ได้เป็นเรื่องน่ารัง
เกียจ แต่ทำเพื่อสุขภาพของครอบครัวของเขาเอง เพราะเขามาจากพื้นที่เสี่ยง เราไม่รู้ว่าท่านติดเชื้อมาหรือไม่
ดังนั้นท่านต้องแยกห้อง แยกของใช้ ไม่เช่นนั้นถ้าติดโรคขึ้นมา คนในบ้านคุณก็จะติดก่อน ซึ่งหลังจากพูดคุ
ยกันแล้ว ก็เข้าใจกันดีขึ้น”

ทางเทศบาลพยายามถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในทุกช่องทาง เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน รถแห่ และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยพบว่าวิธีดังกล่าวทำให้ชาว
บ้านตระหนักถึงอันตรายของโรคได้จริง และมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากในตลาดที่มีผู้คน
ลดลง หรือพิธีฌาปณกิจศพ การทอดผ้าบังสกุล ก็ให้มอบแค่คนเดียว ไม่ได้มอบกันหลายคนแบบเมื่อก่อนแล้ว

ที่ขาดไม่ได้คือ กำลังสำคัญอย่างทีมจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 96
คน ของตำบลที่ทำงานแบบไม่ได้ค่าป่วยการอะไร เพราะระเบียบการจ่ายยังไม่ชัดเจน ถือเป็นจิตอาสาที่ทำงาน
ด้วยใจกันจริง ๆ หรือทีมพนักงานของเทศบาล ที่มาช่วยกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยสำหรับแจกคนในตำบล
และเพื่อเชิดชูความดีของทีมจิตอาสา ทางตำบลได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมามอบเกียรติบัตรให้ เพื่อประกาศ
คุณงามความดีที่ได้มาทำงานป้องกันโรคด้วยกันในครั้งนี้

สำหรับบรรยากาศชุมชนในขณะนี้ถือว่าปกติ เพราะประชากรตำบลสูงเม่นมีการอาศัยกันค่อนข้างกระจายตัวอยู่
แล้ว ชาวบ้านสามารถออกไปทำงานในไร่นาได้ตามปกติ แต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะในพื้นที่มี
ร้านเฟอร์นิเจอร์จำนวนมาก เมื่อไม่ได้ขายของก็จำเป็นต้องหยุดงาน ส่วนเรื่องของอาหารก็ไม่มีปัญหา เพราะชาว
บ้านมีการปลูกผักไว้รับประทานกันอยู่แล้ว แม้แต่ในสำนักงานเทศบาลก็มีแปลงผัก จึงไม่มีปัญหาการขาดแค
ลนอาหาร เพียงแต่รายได้อาจจะลดลงบ้าง