เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ดึงศักยภาพ ร่วมมือ 4 หน่วยงาน ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19

.

พื้นที่ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน หนึ่งในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สนับสนุนโดยสำนักสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับ 4 หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน สกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

.

อภิชัย ปวงมาลัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กล่าวถึงสภาพพื้นที่ของตำบลทุ่งหัวช้างว่าส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเป็นชุมชนเกษตรกรรม ทำให้คนในชุมชนมีการเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ ทั้งในระดับต่างประเทศ และในประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง

.

เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง, ท้องที่, โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และภาคประชาชน ประสานการทำงานทั้งในด้านนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบ่งออกเป็น 7 มาตรการ ดังนี้

  1. มาตรการกักตัวทุกคนที่เดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่ เช่น เดินทางกลับจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีความเสี่ยง
  2. จัดชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 14 วัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  3. ตั้งจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน โดยเสนอให้มีบัตรประจำตัวสำหรับคนที่มาจากนอกพื้นที่
  4. ปิดสถานบันเทิง และร้านอาหาร เพื่อปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนต้องซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านเป็นการชั่วคราว
  5. จัดสรรการทำงานในระดับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ให้ทำงานแบบวันเว้นวัน หรือทำงานที่บ้านตามความเหมาะสม
  6. แจกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาอนามัย ซึ่งมีบริการแจกจ่ายตามจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน และอบรมให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัย พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 รวมถึงวิธีการดูแล และป้องกันตัวเองและผู้อื่นด้วย
  7. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และรณรงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุก และสื่อสารผ่านช่องทางวิทยุ เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เพื่อกระจายข่าวสารให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด


.

ในการประสานงานร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน ต้องผ่านการประชุมหารือ เพื่อกำหนด การทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นมาตรการระดับตำบล, ชุมชน และหมู่บ้าน โดยการดูแลเคสกลุ่มเสี่ยงนั้น เป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกในการดูแลมาตรการความปลอดภัย หรือการ บังคับตรวจตราในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

.

ส่วนภาคประชาชน นำทีมโดยผู้นำท้องถิ่น กำหนดให้มีการตั้งจุดคัดกรองในแต่ละหมู่บ้าน และมีจิตอาสาโควิด-19 เข้าช่วยเหลือในพื้นที่ด้วย

.

ทำให้บรรยากาศภายในชุมชน เต็มไปด้วยความตื่นตัวต่อสถานการณ์ มีการประชุม ติดตามผล และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการออกมาตรการเข้มที่ใช้ในการดูแลเคสกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

.

ซึ่งในเบื้องต้น คนที่มีความเสี่ยงจะต้องผ่านจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน มีการจัดทำบัตรคัดกรอง และหากตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถโทรสายตรง 199 ของเทศบาล เพื่อดำเนินการส่งตัวไปสู่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างได้ โดยทีมตำบล และทีมหมู่บ้านทำหน้าที่ประสานงานร่วมกัน

.

สำหรับการออกบัตรคัดกรอง และบัตรประจำตัวของกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่นั้น ถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ชุมชนได้ร่วมกันออกแบบขึ้น โดยด้านหน้าของบัตร เป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวและที่อยู่ ส่วนด้านหลัง จะมีตารางติดตามจำนวน 14 วัน เริ่มจากวันที่ผ่านจุดคัดกรองในพื้นที่

.

ในการเฝ้าระวัง และดูแลเคสกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงจะมีอุปกรณ์ป้องกันตัวครบถ้วน โดยเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้เพิ่มหน้ากากพลาสติกสำหรับเจ้าหน้าที่ และได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกด้วย

.

สำหรับมาตรการในการดูแลพฤติกรรมพบปะสังสรรค์นั้น ทางเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือให้งดงานสังสรรค์ งานประเพณีเป็นการชั่วคราว แต่สำหรับงานศพ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนจำนวนมากได้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความรู้ และขอความร่วมมือผู้มาร่วมงานให้ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีไว้บริการทุกคนด้วย

.

ในส่วนของการติดตามผล เก็บข้อมูล และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านในชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ให้ความรู้ บอกเล่าความเป็นมาของโรคโควิด-19 และบอกถึงมาตรการดูแลและป้องกันในการกักตัวเพื่อตัวเองและชุมชน

.

เมื่อพูดถึงการกำกับดูแลเคสกลุ่มเสี่ยง จึงขอยกตัวอย่าง กรณีที่มีบ้านญาติอยู่ใกล้กันสองหลัง ให้ทำการกักตัวกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง และอพยพญาติไปอยู่อีกหลังหนึ่ง ส่วนในอนาคต กรณีที่เกิดเคสไม่มีบ้านญาติในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้หาทางออก ด้วยการส่งตัวกลุ่มเสี่ยงไปกักตัวอยู่ที่วัดบนดอย ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ทำให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกครบครัน มีห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วน

.

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ให้ถูกวิธี และบอกข้อควรระวังในการใช้เจลแอลกอฮอล์ เช่น ห้ามใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วไปทำอาหาร เป็นต้น

.

สำหรับมาตรการ Social Distance ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมและดูแลคนในพื้นที่และคนจากนอกพื้นที่ ถือเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ผู้บริหารโรงพยาบาล และเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง โดยใช้วิธีการตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เฉพาะกิจ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

.

ในด้านการบริหารจัดการ การทำงานด้านจิตอาสาโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งประจำอยู่ตามจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมการประชุม เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องอาหาร และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วนได้อย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจรุนแรงมากยิ่งขึ้น

.

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มองว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ถือเป็นจิตอาสาที่สำคัญ เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโควิด-19 เพราะมีการนำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าไปดูแลครอบครัวในอัตรา 1 ต่อ 10 ครอบครัว ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษา และเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการล่าสุดที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉินจากรัฐบาล ในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กเล็กที่มีอายุไม่ถึง 5 ขวบอีกด้วย

 

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส